IROP-CLLD-T302-511-001

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

 

Občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

 

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Typ výzvy:
otvorená

 

Dátum vyhlásenia:
21.05.2020

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 20.07.2020

2. kolo:21.09.2020

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

 

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

 

Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri;
  • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
  • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

 

Intenzita pomoci:     
 maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

 

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie.

 

Výška príspevku:   
10 000 – 60 000 €

 

Objem základnej alokácie: 
624 000 €

 

Rozsah a oprávnené aktivity: 

  • Podpora podnikania a inovácií.

 

NA STIAHNUTIE

 

Výzva  IROP-CLLD-T302-511-001

 

Prílohy k výzve:

01 – Formulár ŽoPr.docx

02 – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.docx

03 – Zoznam merateľných ukazovateľov.docx

04 – Kritéria pre výber projektov.docx

 

Prílohy k žiadosti o projekt (ŽoPR):

prílohy ŽoPr.zip

príručka k procesu verejného obstarávania – verzia 3.2.rar

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD.rar

Dátum zverejnenia: 21.05.2020

 

AKTUALIZÁCIA č.5

 

Na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola je 20.máj 2021

 

AKTUALIZÁCIA č.4

 

Na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola je 20.marec 2021

 

AKTUALIZÁCIA č.3

 

Na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola je 20.január 2021

Dátum zverejnenia: 23.11.2020

 

AKTUALIZÁCIA č.2

 

Na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola je 20.november 2020

Dátum zverejnenia: 22.09.2020

 

AKTUALIZÁCIA č.1

 

Na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola je 21.september 2020

Dátum zverejnenia: 21.07.2020

 

   AKTUÁLNE VÝZVY