Aktuálne výzvy MAS Slanské vrchy - Topľa

 

 

   MAS_013/6.4/1

 

Zameranie výzvy :

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  (mimo Bratislavský kraj)

 

Typ výzvy :               uzavretá ( s pevným termínom uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  30.10.2020

Dátum uzavretia :    27.01.2021 ( bez možnosti predĺženia termínu uzavretia)

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Akciová spoločnosť,

Družstvo

Európska spoločnosť

Európske družstvo

Komanditná spoločnosť

Nešpecifikovaná právna forma

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejná obchodná spoločnosť

So sídlom alebo prevádzkou na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 55%

 

 

 

 

   IROP-CLLD-T302-511-001

 

Zameranie výzvy :

Podpora podnikania a inovácií

 

Typ výzvy :               otvorená ( bez pevného termínu uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  21.05.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo:  20.07.2020

2. kolo:  21.09.2020

n kolo:   Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri;
  • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
  • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

So sídlom alebo prevádzkou na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 55%

 

AKTUALIZÁCIA č.1

 

Na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola je 21. september 2020

 

AKTUALIZÁCIA č.2

 

Na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

 

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola je 20. november 2020