Strategický cieľ:

Do roku 2023 zvýšiť kvalitu života na území MAS Slanské vrchy – Topľa prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, dobudovaním infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva, zlepšením kvality sociálnych služieb a životného prostredia.

 

Priorita č. 1

Rozvoj malého a stredného podnikania.

 

Špecifický cieľ 1: Podporiť tvorbu a udržanie miestnych pracovných príležitostí prostredníctvom rozvoja poľnohospodárskych aktivít.

Opatrenia/Aktivity: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

 

Špecifický cieľ 2: Podporiť tvorbu a udržanie miestnych pracovných príležitostí prostredníctvom rozvoja nepoľnohospodárskych aktivít.

Opatrenia/Aktivity: Zakladanie a podpora inovatívnych mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev.

 

Špecifický cieľ 3: Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím a zhodnotením potenciálu územia.

Opatrenia/Aktivity: Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom, agroturistikou a činností spojených s poskytovaním služieb pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

 

Priorita č. 2

Zvyšovanie kvality života obyvateľov.

 

Špecifický cieľ 4: Zlepšiť vzhľad územia MAS a kvalitu života obyvateľov vybudovaním technickej, sociálnej a environmentálnej infraštruktúry.

 

Opatrenia/Aktivity: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

 

Opatrenia/Aktivity: Podpora na investície do miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Opatrenia/Aktivity: Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti vzdelávania.

 

Priorita č. 3

Efektívna činnosť MAS.

 

Špecifický cieľ 5: Zabezpečiť efektívnu animáciu MAS.

Opatrenia/Aktivity: Animácia MAS(min. hodnota 15-25% z chodu MAS).

 

Špecifický cieľ 6: Zabezpečiť efektívny chod MAS

Opatrenia/Aktivity: Chod MAS (max. 20% z implementácie stratégie).