Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) vzmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

aktualizovala Výzvu č. MAS_013/7.4/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 


Zameranie výzvy:

309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 


Kód výzvy:

MAS_013/7.4/2

 


Podopatrenie: 

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 


 

Dátum vyhlásenia:  10.06.2019

Dátum uzavretia:     04.09.2019 18.09.2019

 

Kompletná dokumentácia k výzve

 

AKTUALIZÁCIA č.1

VÝZVY č. MAS_013/7.4/2

 

Touto aktualizáciou č.1 MAS Slanské vrchy - Topľa v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 04.09.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

 

Oznámenie o zmene výzvy

 

Výzva-MAS-013/7.4/2-aktualizovaná

 

 

   ARCHÍV VÝZIEV