Aktuálne výzvy MAS Slanské vrchy - Topľa

 

   IROP-CLLD-T302-512-003

 

Zameranie výzvy :

Učebne základných škôl

 

Typ výzvy :               otvorená ( bez pevného termínu uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia: 16.06.2021

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 01.09.2021

2. kolo: 01.11.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 01. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia:

  • Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

 

Intenzita pomoci:     
maximálne vo výške 95% ( minimálne 5% spolufinancovanie)

 

 

   IROP-CLLD-T302-512-002

 

 

Zameranie výzvy :

Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

 

Typ výzvy :               otvorená ( bez pevného termínu uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia: 16.04.2021

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 20.07.2021

2. kolo: 20.09.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia:

  • Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

 

Intenzita pomoci:     
maximálne vo výške 95% ( minimálne 5% spolufinancovanie)

 

 

   IROP-CLLD-T302-511-001

 

Zameranie výzvy :

Podpora podnikania a inovácií

 

Typ výzvy :               otvorená ( bez pevného termínu uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  21.05.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo:  20.07.2020

2. kolo:  21.09.2020

n kolo:   Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri;
  • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
  • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

So sídlom alebo prevádzkou na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 55%

 

AKTUALIZÁCIA č.1 výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

 

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

vydáva A K T U A L I Z Á C I U  č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

 

Dátum vydania aktualizácie:             10.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie:           10.05.2021

 

Viac informácií tu